Kara Koshy

Science Teacher

Kara Koshy headshot

Email:
Kara_Koshy@dpsk12.net

Department(s):
Teachers